പബ്ലിക്കേഷന്‍ & റിപ്പോർട്ട്
കോഡ് ഗ്രെ പ്രോട്ടോക്കോള്‍
വാർത്ത പത്രിക പരിശീലന റിപ്പോർട്ട്
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 12  
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 11 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – മാർച്ച് 2022
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 10 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – ജനുവരി 2022
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 9 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – ഡിസംബർ 2021
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 8 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – മെയ് 2021
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 7 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – ഏപ്രില്‍ 2021
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 6 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – ജനുവരി 2021
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 5 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – ഡിസംബർ 2020
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 4 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – നവംബർ 2020
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 3 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – ഒക്ടോബർ 2020
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 2 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – സെപ്റ്റംബർ 2020
കാരുണ്യ കേരളം – വാല്യം 1 പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് – ആഗസ്റ്റ് 2020
   
ഫാക്ട് ഷീറ്റ് ക്ലെയിം വിശകലന റിപ്പോർട്ട്
Fact Sheet April 2024 Claims Analysis April 2024
Fact Sheet March 2024 Claims Analysis March 2024
Fact Sheet February 2024
Claims Analysis February 2024
Fact Sheet January 2024 Claims Analysis January 2024
Fact Sheet December 2023 Claims Analysis December 2023
Fact Sheet November 2023 Claims Analysis November 2023
Fact Sheet September 2023 Claims Analysis September 2023
Fact Sheet August 2023 Claims Analysis August 2023
Fact Sheet July 2023 Claims Analysis July 2023
Fact Sheet June 2023 Claims Analysis June 2023
Fact Sheet May 2023 Claims Analysis May 2023
Fact Sheet March 2023 Claims Analysis April 2023
Fact Sheet August 2022 Claims Analysis March 2023
Fact Sheet July 2022 Claims Analysis February 2023
Fact Sheet June 2022 Claims Analysis January 2023
Fact Sheet May 2022 Claims Analysis October 2022
Fact Sheet March 2022 Claims Analysis September 2022
Fact Sheet January 2022 Claims Analysis August 2022
Fact Sheet December 2021 Claims Analysis July 2022
Fact Sheet November 2021 Claims Analysis June 2022
Fact Sheet October 2021 Claims Analysis May 2022
Fact Sheet September 2021 Claims Analysis March 2022
 
വാർഷിക ക്ലെയിം വിശകലന റിപ്പോർട്ട്
Claims Analysis 2022-23 Claims Analysis 2020-21 to 2022-23-KBF
Claim Analysis 2021-22
Claim Analysis 2020-21
മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍
IEC Strategy Workshop Report
District EHCP Connect: A Noval initiative by State Health Agency, Kerala on District Coordination at Grassroot Level for Information Dissemination and Coordination for Managing Covid 19 related activities among Private Hospitals in the State of Kerala — Best Practices Submitted
Initiatives to ensure financial security to COVID-19 patients during SARS-COV-2 Virus Pandemic – – Best Practices Submitted
How Integration of Karunya Benevolent Fund(KBF) with AB-PMJAY IT system benefited in the COVID-19 Pandemic — Best Practices Submitted
SHA Status report_August2020
Training Details of STATE HEALTH AGENCY KERALA (AB –PMJAY-KASP)