സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി
5,8 ആർട്ടെക്‌ മീനാക്ഷി പ്ലാസ,
ഗവണ്മെന്റ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലിനു എതിർവശം,
തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം - 695 014.

 


ഫോൺ : 0471 2960221, 4063121
ദിശ  :    1056 
statehealthagencykerala@gmail.com