ആശുപത്രികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്ററുമായി ബന്ധപെടുക

സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി – ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ

ക്രമ നം. പേര് ജില്ല ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 അശ്വതി കെ എല്‍ തിരുവനന്തപുരം 7593877621 dpctvm.sha@kerala.gov.in
2 ലിനോജ്‌ തോമസ് കൊല്ലം 7593877622 dpcklm.sha@kerala.gov.in
3 ഡെന്നിസ് ജോൺ പത്തനംതിട്ട 7593877623 dpcpta.sha@kerala.gov.in
4 ഫാബിൻ ജെ ജോസഫ് ആലപ്പുഴ 7593877624 dpcalp.sha@kerala.gov.in
5 ടോണി തോമസ് കോട്ടയം 7593877625 dpcktm.sha@kerala.gov.in
6 റോജിത് മാത്യു ഇടുക്കി 7593877626 dpcidk.sha@kerala.gov.in
7 ഹേമ കെ ആർ എറണാകുളം 7593877627 dpcekm.sha@kerala.gov.in
8 റെനി കുരിയാക്കോസ് തൃശ്ശൂർ 7593877628 dpctsr.sha@kerala.gov.in
9 അരുൺ സി എ പാലക്കാട് 7593877629 dpcpkd.sha@kerala.gov.in
10 ജിനേഷ് കെ പി മലപ്പുറം 7593877630 dpcmlp.sha@kerala.gov.in
11 ഹരികൃഷ്ണൻ എസ് കോഴിക്കോട് 7593877631 dpckkd.sha@kerala.gov.in
12 അജയ് ദാസ് കെ വയനാട് 7593877632 dpcwyd.sha@kerala.gov.in
13 മിഥുൻ കണ്ണൂർ 7593877633 dpcknr.sha@kerala.gov.in
14 സിബിൻ ജോസഫ് കാസർഗോഡ് 7593877634 dpcksd.sha@kerala.gov.in

ആശുപത്രികളുടെ എംപാനൽമെൻറ്‌ വിവരങ്ങൾക്ക്‌
     മാനേജർ (എച് എൻ ക്യു എ) – 7593877641
ഐടി / സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്‌
     മാനേജർ (ഐടി) – 9446221367
ഐ ഇ സി / പരിശീലന സഹായങ്ങൾക്ക്
     മാനേജർ (ഐഇസി) – 7593877635
പദ്ധതികളെയും പോളിസി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്‌
  മാനേജർ ( പി എഫ് ഒ ) – 7593877635
പരാതി പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ
     മാനേജർ (ജി ആർ എം ഇ) – 7593877637