♦  ഉപകരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമം

♦  ഗുണഭോക്ത ശാക്തികരണ മാര്‍ഗദര്‍ശന പുസ്‌തകം

♦  ഐ ഇ സി മാര്‍ഗദര്‍ശന പുസ്‌തകം

 

ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജ്‌മെൻറ്‌ സിസ്റ്റം വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ


വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൺലൈൻ പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യല്‍