പത്രക്കുറിപ്പ് –നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി അവാർഡുകൾ
പത്രക്കുറിപ്പ് — തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കിയോസ്‌ക് ഉദ്‌ഘാടനം – 31-10-2020
പത്രക്കുറിപ്പ് –  എ ബി പി എം ജെ എ വൈ – കാസ്പ് രണ്ടാം വാർഷികം
Public information – Fake news – 04092020
Public information_19082020
SHA Malayalam Advertisement Empanelment of Hospitals
SHA English Advertisement Empanelment of Hospitals
SHA implementation Malayalam Press release
SHA implementation English Press release
SHA English Advertisement on KASP Implementation
SHA Malayalam Advertisement on KASP Implementation