ആശുപത്രികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്ററുമായി ബന്ധപെടുക

സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി – ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ

പേര് ജില്ല ഫോൺ ഇമെയിൽ
1 ബിസ്‌മി എസ് ജെ നായർ തിരുവനന്തപുരം 8138009646 dpctvm.sha@kerala.gov.in
2 രഞ്ജിനി ആർ കൊല്ലം 9048890661 dpcklm.sha@kerala.gov.in
3 ഡെന്നിസ് ജോൺ പത്തനംതിട്ട 9562946066 dpcpta.sha@kerala.gov.in
4 വിനീത് വി ആലപ്പുഴ 8547476583 dpcalp.sha@kerala.gov.in
5 ടോണി തോമസ് കോട്ടയം 9605045616 dpcktm.sha@kerala.gov.in
6 റോജിത് മാത്യു ഇടുക്കി 9446797249 dpcidk.sha@kerala.gov.in
7 ഹേമ കെ ആർ എറണാകുളം 9947646307 dpcekm.sha@kerala.gov.in
8 റെനി കുരിയാക്കോസ് തൃശ്ശൂർ 9846980729 dpctsr.sha@kerala.gov.in
9 അരുൺ സി എ പാലക്കാട് 9847541123 dpcpkd.sha@kerala.gov.in
10 ജിനേഷ് കെ പി മലപ്പുറം 9746268955 dpcmlp.sha@kerala.gov.in
11 ലിനോജ്‌ തോമസ് കോഴിക്കോട് 9447776338 dpckkd.sha@kerala.gov.in
12 വിപിൻ മാത്യു വയനാട് 9961497923 dpcwyd.sha@kerala.gov.in
13 മിഥുൻ കണ്ണൂർ 9633151880 dpcknr.sha@kerala.gov.in
14 സിബിൻ ജോസഫ് കാസർഗോഡ് 6238079877 dpcksd.sha@kerala.gov.in

ആശുപത്രികളുടെ എംപാനൽമെൻറ്‌ വിവരങ്ങൾക്ക്‌
     മാനേജർ (എച് എൻ ക്യു എ) – 9961210444
ഐടി / സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്‌
     മാനേജർ (ഐടി) – 9446221367
ഐ ഇ സി / പരിശീലന സഹായങ്ങൾക്ക്
     മാനേജർ (ഐഇസി) – 9961194759
പദ്ധതികളെയും പോളിസി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്‌
  മാനേജർ ( പി എഫ് ഒ ) – 9633221187
പരാതി പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ
     മാനേജർ (ജി ആർ എം ഇ) – 9037268683