റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ

 

മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ — Interview on 14-07-2021
03-02-2021നു ഓൺലൈൻ ആയി നടത്തിയ അഭിമുഖ പരീക്ഷയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക

മാനേജർ ((Audit & Compliance)

മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ

അക്കൗണ്ടന്റ്

മാനേജർ (HR & Admin)

05-11-2020നു ഓൺലൈൻ ആയി നടത്തിയ അഭിമുഖ പരീക്ഷയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക