ജൂലൈ 2020നു ശേഷം എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ : എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികൾ – ജൂലൈ 2020

കോവിഡ് – 19 ചികിത്സ നൽകുന്നതിനായി  എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ :  കോവിഡ് – 19 ആശുപത്രികൾ 

 

എംപാനൽ ചെയ്‌ത ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക

തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കൊല്ലം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
പത്തനംതിട്ട പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
ഇടുക്കി പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കോട്ടയം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
ആലപ്പുഴ പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
എറണാകുളം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
തൃശ്ശൂർ പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
പാലക്കാട് പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
മലപ്പുറം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കോഴിക്കോട് പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
വയനാട് പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കണ്ണൂർ പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കാസർഗോഡ് പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ