തീയതി വിശദ വിവരങ്ങൾ 
15.07.2024 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

 1. Manager – HNQA
 2. Regional Medical Auditor
 3. Executive – Hospital Networking, Quality Assurance
 4. Executive-IT, Convergence & Field Officer – Re-notification 
  (അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: – 30.07.2024)

Notification-Manager(HNQA)&Exe-HN&QA

Re-notification-RMA,IT Ex&FO

Re-notification-Exe(Convergence)

Shortlisted for interviewExecutive(IT) & Field Officer

Application Form

09.07.2024
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി – എറണാകുളം ജില്ല- ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.(അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 18.07.2024)

Notification

Application Form

19.06.2024  Manager HNQA – Interview held on 18.06.2024 Notice
15.03.2024
   Re-Notifications

 1. Manager – HNQA
 2. Executive – HR & Admin, Policy & FO, Convergence & Senior Assistant

(അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി – 23.03.2024)

1.Re-Notification – Manager(HNQA)

2.Re-Notification – Executives & Senior Assistant

Shortlists Executive(HR) & Senior Assistant

Application Form

19.02.2024 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

 1. Executive (HR&Admin), Executive (Policy &FO), Executive (Convergence) & Senior Assistant
 2. Re-Notification – Field Officers
 3. Manager – HNQA

(അവസാന തീയതി – 28.02.2024)

 

1. Notification – Executives

       2. Re-Notification – Field Officer  [Corrigendum]

3. Manager – HNQA [Shortlist-Manager(HNQA)]

 

21.12.2023 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.(അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി:12.01.2024) Extension

Notification

 

കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു   (അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 08.12.2023)
24.11.2023 1.മാനേജർ(HNQA) വിജ്ഞാപനം
2.ക്ലെയിം കോർഡിനേറ്റർ വിജ്ഞാപനം
3. സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് വിജ്ഞാപനം
Short list-Sr.Accountant
 4. റീജണല്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസർ, ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസർ, ഐ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിജ്ഞാപനം
                                  Terms of Reference – All Positions              
20.09.2023
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.(അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: : 05.10.2023) വിജ്ഞാപനം
11.09.2023

കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു .                             (അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 23.09.2023)

1. എക്സിക്യൂട്ടീവ്-ഐ ടി
2. എക്സിക്യൂട്ടീവ് – ഹോസ്പിറ്റല്‍ നെറ്റ‍്‍വർക്കിംഗ്
3. റീജിയണല്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഡിറ്റർ
4. ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസർ

Re-Notification

Shortlist

08.09.2023

കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി സീനിയർ അക്കൌണ്ടന്‍റ്  തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

(അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: : 23.09.2023)

1. സീനിയർ അക്കൌണ്ടന്‍റ്

വിജ്ഞാപനം

2. ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ

വിജ്ഞാപനം
04.07.2023
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

 1. ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടർ (മെഡിക്കല്‍)
 2. മാനേജർ (IEC & CB)

(അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: : 15.07.2023)

വിജ്ഞാപനം
3.എക്സിക്യൂട്ടീവ് – ഐടി,എച്ച്&എന്‍, റീജണല്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഡിറ്റർ, ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസർ

 (അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: : 15.07.2023)

വിജ്ഞാപനം
29.04.2023 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

 1. ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടർ (മെഡിക്കല്‍)       2. മാനേജർ (Grievance Redressal, Monitoring & Evaluation)                                  (അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 15.05.2023)
വിജ്ഞാപനം

 

02.03.2023 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി – 23  ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

(അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 17.03.2023)

Corrigendum

വിജ്ഞാപനം

 

31/01/2023 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

 1. ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ
വിജ്ഞാപനം

 

24/01/2023

കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഡാറ്റാ അനലിസ്റ്റ് ഒഴിവിലേക്ക്‌ Walk-in-Interview ക്ഷണിക്കുന്നു (ഇന്‍റർവ്യൂ തീയതി: 31.01.2023).

വിജ്ഞാപനം
07/01/2023

കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഡാറ്റാ അനലിസ്റ്റ് ഒഴിവിലേക്ക്‌ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

വിജ്ഞാപനം

 

15/12/2022

കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഡാറ്റാ അനലിസ്റ്റ് ഒഴിവിലേക്ക്‌ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

വിജ്ഞാപനം

 

22/07/2022 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

 1. ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ
 2. എക്സിക്യൂട്ടീവ് – IT

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – 04 ആഗസ്റ്റ് 2022

വിജ്ഞാപനം

 

30/05/2022 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.മാനേജർ (പോളിസി & ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്)

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – 15 ജൂൺ 2022

വിജ്ഞാപനം

 

 

28/04/2022 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.മാനേജർ (പോളിസി & ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്)

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – 15 മെയ് 2022

വിജ്ഞാപനം

 

 

02/04/2022 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി – സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ

2.അക്കൗണ്ടന്റ്

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – 20 ഏപ്രിൽ  2022

വിജ്ഞാപനം

 

26/02/2022 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി – സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

മാനേജർ (Audit & Compliance)

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – 10 മാർച്ച്  2022  5PM

വിജ്ഞാപനം
04/02/2022 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി – സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ (മെഡിക്കൽ)

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – ഫെബ്രുവരി 21  2022  5PM

വിജ്ഞാപനം
30/12/2021 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി – സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ (മെഡിക്കൽ)

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – ജനുവരി 10  2022  5PM

വിജ്ഞാപനം
12/05/2021
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി – സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ (മെഡിക്കൽ)

2.മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ

3. മാനേജർ (HR and Administration)

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി –  24 മെയ് 2021  5PM

വിജ്ഞാപനം
12/01/2021
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ (മെഡിക്കൽ)

2.മാനേജർ ((Audit & Compliance)

2.മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ

വിജ്ഞാപനം

 

08/10/2020 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.മാനേജർ (പോളിസി & ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്)

2. മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ

3. ക്ലെയിം അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർസ് (പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ) SHA ഓഫീസ്

4. ക്ലെയിം അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർസ് (പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ) SHA ഓഫീസ് (ഫ്രീലാൻസ് )

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – 17 ഒക്ടോബർ 2020 5PM

വിജ്ഞാപനം
04/09/2020 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.മാനേജർ (പോളിസി & ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്)

2. മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ

3. ക്ലെയിം അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർസ് (പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ) SHA ഓഫീസ്

4. ക്ലെയിം അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർസ് (പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ) വർക്ക് ഫ്രം ഹോം

5. ക്ലെയിം അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർസ് (പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ) SHA ഓഫീസ് (ഫ്രീലാൻസ് )

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – 14 സെപ്റ്റംബർ 2020 5PM

വിജ്ഞാപനം
16/07/2020 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.ജോയിൻറ് ഡയറക്ടർ (മെഡിക്കൽ)

2.മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ

3. ക്ലെയിം അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർസ് (പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ)

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി – 23 ജൂലൈ 2020 5PM

വിജ്ഞാപനം
04/07/2020 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

1.മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ
2.മാനേജർ (പോളിസി & ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്)
3.ക്ലെയിം അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർസ് (പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ)
4.സി എ — എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ
5.അക്കൗണ്ടന്റ്

വിജ്ഞാപനം