ശ്രുതിതരംഗം പദ്ധതിയില്‍ എംപാനല്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശുപത്രികള്‍, Please Click here

 

എബി-പിഎംജെഎവൈ പദ്ധതിയില്‍  എംപാനൽ ചെയ്‌ത ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക

തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കൊല്ലം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
പത്തനംതിട്ട പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
ഇടുക്കി പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കോട്ടയം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
ആലപ്പുഴ പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
എറണാകുളം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
തൃശ്ശൂർ പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
പാലക്കാട് പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
മലപ്പുറം പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കോഴിക്കോട് പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
വയനാട് പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കണ്ണൂർ പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ
കാസർഗോഡ് പബ്ലിക് ആശുപത്രികൾ
പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ