ഡി-എംപാനൽഡ് ആശുപത്രികൾ

1. സ്റ്റാർകെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ, തൊണ്ടയാട് ബെപ്പാസ്, കോഴിക്കോട്
2. St .തോമസ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, കറ്റാനം, ആലപ്പുഴ